Denná Tlač

V Bernolákove má pribudnúť obchodné centrum s gastroprevádzkou

V Bernolákove má pribudnúť obchodné centrum s gastroprevádzkou

V obci Bernolákovo (okr. Senec) plánujú postaviť obchodné centrum so supermarketom a gastroprevádzkou. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA navrhovateľom ARDIS ZH. Navrhované centrum má zabezpečiť skvalitnenie oblasti obchodu a služieb v obci.

Na základe zámeru má ísť o tri stavebne oddelené objekty s pridruženou infraštruktúrou. „Súčasťou projektu bude vybudovanie 358 parkovacích stojísk, zelených plôch určených na oddychové aktivity a dopravnej infraštruktúry vrátane cyklotrás a chodníkov napojených na miestnu infraštruktúru,“ uvádza navrhovateľ.

Centrum má byť umiestnené na Seneckej ceste, ktorá zároveň tvorí hlavnú prístupovú komunikáciu, na ktorú budú napojené objekty vnútroareálových komunikácií. Všetky pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Lokalita je v súčasnosti vedená ako orná pôda a je poľnohospodársky využívaná.

Súčasťou projektu má byť tiež vybudovanie obslužných komunikácií, napojenie na existujúcu prístupovú komunikáciu a vybudovanie parkovacích plôch pre návštevníkov centra a zamestnancov. Navrhovateľ počíta tiež so sadovými úpravami, vybudovaním zelených plôch a dažďových záhrad.

Predpokladané investičné náklady špecifikuje navrhovateľ v ďalších stupňoch povoľovania. Termín začatia výstavby závisí od dĺžky povoľovacích procesov.

Najnovšie Články