Denná Tlač

Akú úlohu má svedok v trestnom konaní

Akú úlohu má svedok v trestnom konaní

Boli ste predvolaní svedčiť v trestnom konaní? Poradíme vám, aké máte práva a na čo všetko by ste sa mali pripraviť. Dozviete sa tiež to, či sa môžete svedeckej výpovedi vyhnúť a ako prebieha výsluch.

Svedok v trestnom konaní je osoba, ktorá svojimi zmyslami vnímala skutočnosti, o ktoré sa zaujíma orgán činný v trestnom konaní. Môžete sa ním stať aj celkom náhodne v práci, na nákupoch alebo aj na prechádzke so psom. V takom prípade vám bude zaslané predvolanie na výsluch, ktoré ste povinní poslúchnuť. Povinnosť podať svedeckú výpoveď v prospech alebo neprospech obvineného stanovuje Trestný poriadok v § 127.

Väčšina ľudí nemá s výsluchom žiadne skúsenosti, môžete sa naň však pripraviť. V deň konania výsluchu vás môže sprevádzať právny zástupca. Vyhnete sa tým možnosti, že pri výpovedi privodíte sebe alebo blízkej osobe trestné stíhanie. Právny zástupca vám poradí, kedy neodpovedať, upozorní vás tiež na potrebu doplnenia výpovede.

Splnením povinnosti svedčiť pomôžete dosiahnuť v danom trestnom konaní spravodlivosť. Vyhnete sa tiež problémom, ktoré hrozia v prípade nedostavenia sa na výsluch. Ak v danom termíne na výsluch neprídete, sudca môže nariadiť vaše predvedenie políciou aj proti vašej vôli. Pokiaľ sa polícii nepodarí vás predviesť, môže byť nariadené vaše zabezpečenie až na dobu 72 hodín. Môže vám byť tiež udelená pokuta do výšky 1 650 € alebo povinnosť nahradiť náklady spojené s opakovaním úkonu.

Výpoveď svedka sa v trestnom konaní stáva dôkazným prostriedkom, preto má pre rozhodovanie o danej veci veľký význam. Môže tiež výrazne pomôcť pri objasňovaní prípadu.

Z Trestného poriadku vyplýva každému predvolanému svedkovi povinnosť dostaviť sa na predvolanie a vypovedať o okolnostiach, ktoré sú mu v súvislosti s trestným činom známe. Rovnako je povinný vypovedať „o páchateľovi alebo skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie“. Je povinný vypovedať pravdivo a nič nezamlčať. Povinnosťou svedka je dostaviť sa aj na iné úkony (rekognícia, konfrontácia, skúška rukopisu…).

Mali by ste tiež vedieť, že podanie krivej výpovede je trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody 1 – 5 rokov. Pod krivou výpoveďou sa pritom rozumie úmyselné uvedenie nepravdy alebo zamlčanie o okolnostiach významných pre rozhodnutie.

Svedok má tiež svoje práva. Najviac významným je možnosť odoprieť výpoveď v prípade, že ste v priamom príbuzenskom vzťahu s obvineným (otec, starý otec, brat, sestra, syn, vnuk, manžel, druh, osvojenec a osvojiteľ). Výpoveď môžete odmietnuť aj v tom prípade, ak by ste ňou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania vášmu príbuznému v priamom príbuzenskom vzťahu alebo sebe. Odoprieť ju môžete aj v situácii, kedy by ste ňou porušili spovedné tajomstvo. Toto právo sa týka aj prípadov, kedy vám bolo zverené tajomstvo informácie zverenej ústne s podmienkou mlčanlivosti ako osobe vykonávajúcej pastoračnú činnosť.

Svedok má právo počas výsluchu nahliadať do svojich poznámok. Každý, kto nerozumie jazyku, v ktorom sa výpoveď koná, má právo na tlmočníka. Svedok má právo aj na náhradu výdavkov za ušlú mzdu a náklady na dopravu, tzv. svedočné. Toto právo si však musíte uplatniť do troch dní.

Sudcu alebo prokurátora môžete požiadať o informáciu o prepustení alebo odsúdení, prípadne úteku obvineného. Toto právo si môžete uplatniť, ak vám ako svedkovi hrozí pri voľnom pohybe odsúdeného nebezpečenstvo.

Každý svedok v trestnom konaní má právo na prítomnosť advokáta. Advokát sa zúčastňuje výsluchu, nemôže ale zasahovať do výpovede svedka. Môže tak urobiť len v prípade, ak by jeho odpoveď mohla viesť k jeho trestnému stíhaniu.

Výsluch začína overením vašej totožnosti a zápisom údajov do zápisnice. Ďalej bude vyšetrovateľ zisťovať, aký je váš pomer k obvinenému, objasní vám, v akej veci budete vypočutí a pre aký trestný čin sa vedie konanie. Budete poučení aj o vašich právach a následkoch krivej výpovede a prísahy.

Počas výsluchu odpovedáte svojimi slovami, vyšetrovateľ vám môže položiť ďalšie otázky. Ak sú prítomní právni zástupcovia, otázky vám môže klásť aj právny zástupca obvineného. Nesmú vám byť kladené klamlivé alebo na odpoveď navádzajúce otázky. Aby ste sa im vyhli, je vhodné na výpoveď prísť so svojím advokátom.

Po skončení výpovede podpíšete zápisnicu s jej doslovným textom. Pred podpisom by ste si ju mali spolu s vaším právnym zástupcom prečítať. V prípade nezrovnalostí máte právo požiadať o opravu alebo doplnenie.

Ak nemáte svojho právneho zástupcu, obrátiť sa môžete na advokátsku kanceláriu Judr. Jozefa Dobroviča. Judr. Jozef Dobrovič má dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach občianskeho, rodinného aj trestného práva. Očakávať môžete maximálnu profesionalitu a dôraz na osobný prístup.

Informačný servis

Najnovšie Články