Denná Tlač

Štát plánuje opatrenia na odvrátenie ekologickej havárie z gudrónových lagún v Nemeckej

Štát plánuje opatrenia na odvrátenie ekologickej havárie z gudrónových lagún v Nemeckej

Vláda SR schválila s pripomienkou materiál s názvom „Zabezpečenie opatrení na odvrátenie ekologickej havárie a environmentálnych škôd z Odkaliska Dubová“.

Dôvodom schválenia materiálu bola nutnosť okamžitých opatrení na zabránenie hrozby poškodenia životného prostredia a ohrozenia verejného zdravia vyplývajúcich z dosiahnutia kritickej hladiny odpadovej vody v gudrónových lagúnach v areáli spoločnosti PTCHEM, s.r.o. Nemecká.

Vodnú stavbu Odkalisko Dubová tvoria dve gudrónové lagúny, evidované ako potvrdené environmentálne záťaže.

Z konania o určení povinnej osoby podľa zákona vyplynulo, že spoločnosť PTCHEM, s.r.o., zodpovedá za environmentálnu záťaž v areáli spoločnosti, zatiaľ čo štát zodpovedá za environmentálnu záťaž z gudrónových lagún. Vláda SR určila za povinnú osobu pri gudrónových lagúnach Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Z predloženého materiálu vyplynulo, že Spoločnosť PTCHEM, s.r.o. už niekoľko mesiacov nezabezpečuje odčerpávanie a čistenie odpadových vôd, čo viedlo k dosiahnutiu kritickej úrovne hladiny odpadových vôd v lagúnach.

Pretrvávajúci stav spôsobuje bezprostrednú hrozbu preliatia znečistených vôd mimo vodnú stavbu a možnú haváriu hrádze odkaliska. Tento scenár by mohol viesť k závažnej ekologickej havárii, kontaminácii rieky Hron a možnému ohrozeniu verejného zdravia.

Vláda SR preto navrhla uložiť podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia SR Tomášovi Tarabovi zabezpečenie, obstaranie a prevádzku dočasnej demontovateľnej fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd s mechanickým čistením pri Odkalisku Dubová.

Ministrovi vnútra SR zároveň navrhla zabezpečiť na Okresnom úrade Brezno konanie k určeniu vlastníckych vzťahov k Odkalisku Dubová.

MŽP SR uviedlo, že finančné prostriedky vo výške 1,4 milióna eur sú zabezpečené v rozpočtovej kapitole envirorezortu na rok 2024 na základe Uznesenia vlády z 12. mája 2023 k opatreniam na odvrátenie ohrozenia životného prostredia a verejného zdravia v dôsledku prerušenia čistenia odpadových vôd v areáli PTCHEM, s.r.o. Nemecká.

Agentúra SITA požiadala MŽP SR o stanovisko k schválenej pripomienke.

Najnovšie Články