Denná Tlač

Diaľničiari dostali pokutu vyše desaťtisíc eur, pri demolácii motorestu obišli zákon o verejnom obstarávaní

Diaľničiari dostali pokutu vyše desaťtisíc eur, pri demolácii motorestu obišli zákon o verejnom obstarávaní

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) pri zadávaní štyroch menších zákaziek súvisiacich s demoláciou motorestu pri diaľnici D2 na Záhorí obišla zákon o verejnom obstarávaní.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) jej za to spätne po troch rokoch udelil pokutu v celkovej výške takmer 10,6-tisíca eur.

Porušenie mohlo mať podľa rozhodnutia úradu, zverejnenom na jeho portáli, vplyv na výsledok verejného obstarávania. Úrad preskúmal postup diaľničiarov po uzavretí zmlúv na základe vlastného podnetu.

Samostatné zákazky zo začiatku roka 2020 mali celkový objem 356-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Zahŕňali búranie a demoláciu, odvoz a recykláciu materiálu z objektu motorestu Závod pri rovnomennej obci v okrese Malacky, úpravu spevnených plôch po demolácii motorestu, ako aj demoláciu objektu technického vybavenia a podzemných objektov a recykláciu stavebného materiálu na ľavostrannom odpočívadle.

Podľa úradu išlo o uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, v časovo blízkom období a s rovnakým miestom dodania.

Diaľničiari ich mali obstarať ako jednu podlimitnú zákazku, pričom ju mohli rozdeliť na časti a požadovať predkladanie ponúk v rámci nich a na základe toho uzavrieť zmluvy s uchádzačmi.

NDS použila postup pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami napriek tomu, že podľa správneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky v nadväznosti na časovú, miestnu a vecnú súvislosť obstarávaných stavebných prác mala použiť postup pre zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska.

Zároveň podľa úradu postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keď zákazku na stavebné práce rozdelila a určila jej predpokladanú hodnotu s cieľom znížiť ju pod finančný limit a vyhnúť sa tak použitiu postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek.

A to napriek evidentnej časovej, miestnej a vecnej súvislosti stavebných prác obstarávaných v rámci týchto zákaziek.

NDS úrad informovala, že „v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami,“ ako aj s tým, že sa dopustila správnych deliktov a zároveň súhlasila s udelenou pokutou a jej výškou.

Podľa zákona o verejnom obstarávaní podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 180-tisíc eur, ak ide o uskutočnenie stavebných prác.

Najnovšie Články